×
Meniu

SE ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR A IMSP SCMBCC

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (2009, Chișinău, str. Vasile Alecsandri) anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al următoarelor instituții medico-sanitare publice:

l) IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase Copii;

2) IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii;

3) IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani.

Cerințele postului:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare/de licență medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice/management organizațional/ administrare. Pentru candidatul cu studii în alte domenii decît cel medical (management organizațional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătății publice Sînt obligatorii;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu are antecedente penale pentru săvîșirea unei infracțiuni din categoriile: infracțiuni contra păcii și securității omenirii, de război, contra vieții și sănătății persoanei, contra libertății, cinstei și demnității persoanei, privind viața sexuală, contra familiei și minorilor, contra sănătății publice și conviețuirii sociale, contra patrimoniului, contra securității publice și ordinii publice, contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, contra autorităților publice și a securității de stat, infracțiuni economice, infracțiuni de corupție în sectorul privat;
 • are o vechime în muncă de cel puțin 5 ani, dintre care 3 ani într-o funcție de conducere;
 • nu a atins vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

La înscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat, conform modelului anexat;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat, postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;
 • copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, dacă candidatul dispune de astfel de acte;
 • actele care atestă vechimea în muncă a candidatului;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale și că nu a fost atras la răspundere penală;
 • adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculumul vitae, cu includerea a cel puțin două persoane de referință, menționând datele de contact ale acestora, care vor accepta să fie contactate de către comisia de concurs pentru confirmarea competențelor profesionale ale candidatului, model Europass, maximum pe 02 file;
 • copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz).

Declarația pe propria răspundere privind existența unui potențial conflict de interese sau absența conflictului de interese, conform modelului aprobat prin ordinul MSMPS nr.231 din 05.03.2020;

Scrisoare de motivare personală pentru ocuparea funcției de conducător al instituției medico-sanitare publice.

Copiile documentelor prezentate Sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse personal sau on-line la următoarea adresă: victoria.olaru@msmps.gov.md și prezentate în original pentru autentificare pînă la prima ședință a comisiei de concurs. Termenul de depunere a dosarelor este de pînă la 25 mai 2021, orele 16.00.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului — dna Victoria Olaru, șef Serviciu resurse umane, bir.lll, tel. 0 (22) 26-88-02.